FAQ - Business Tyskland
Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål om business i Tyskland.
medarbejdere i Tyskland, eksport og kundesøgning, tysk forretningskultur, sprog og markedsføring, selskabsstiftelse, konbtrakter, tysk skat og moms
12422
page-template-default,page,page-id-12422,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Har du brug for et hurtigt svar eller en kort information?

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål, som du bør have styr på,
inden du overvejer business i Tyskland.

Ansættelse af medarbejdere
Hvor høj er mindstelønnen i Tyskland og hvem er omfattet af mindsteløn?

Siden 2015 gælder for alle medarbejdere en lovmæssig mindsteløn 8,50 € brutto pr. time. Der findes kun undtagelser for unge uden uddannelse, lærlinge, praktikanter samt korttidsbeskæftigede med op til 70 dage pr. år og langtidsarbejdsløse indenfor de første 6 måneder af beskæftigelsen. Virksomheder hæfter også for, at mindstelønnen overholdes hos underleverandører. Overenskomster gælder kun, hvis disse er almen gyldige. Dette er dog sjældent, gælder f.eks. for rengøringsservice.

Hvor stor er feriekravet for lønmodtagere?

Det lovmæssige krav på ferie er 24 dage ved en 6 dages arbejdsuge og 20 dage ved en 5 dages arbejdsuge. I kontrakten kan der frivilligt aftales mere ferie.

Hvilke regler findes der mht. overarbejde?

Arbejde udover 8 timer pr. dag skal afspadseres indenfor 6 måneder. Overarbejde over 10 timer pr. dag er generelt forbudt. Søndage er generelt arbejdsfrie dage og der findes kun undtagelsesregler i enkelte tilfælde. Der findes ingen lovmæssig merbetaling for overarbejdstimer. Natarbejde skal kompenseres ved afspadsering eller yderligere betaling.

Kan man finde kvalificeret arbejdskraft i grænseregionen?

Pga. mange danske børnehaver og skoler findes der tilstrækkelig arbejdskraft med danske og tyske sprogkundskaber. Danske virksomheder har haft gode erfaringer med Agentur für Arbeit i Flensburg til at finde egnet personale. Det er vigtigt, at der fra begyndelsen indsættes ledende arbejdskræfter med gode kundskaber i begge kulturer.

Findes der en almen gyldig ansættelseskontrakt, som kan bruges for alle medarbejdere?

Nej – vi vil fraråde, at der bruges udkast til ansættelseskontrakter fra internet eller ikke sagkyndige tredjepersoner.

Ansættelsesret i Tyskland er meget omfangsrig og kompliceret og forudsætter til enhver tid aktuel specialiseret viden. Kontraktudkast skal tilpasses virksomhed og  medarbejder iht. de specifike krav på arbejdspladsen.

Kan jeg bruge danske ansættelseskontrakter for medarbejderne i det tyske selskab?

Pga. store forskelle mellem dansk og tysk ansættelsesret fraråder vi at bruge danske ansættelsesaftaler.

Hvis medarbejderen er ansat i Tyskland og arbejder i Tyskland er tysk ansættelsesret gældende uafhængigt af, hvor medarbejderen er bosat.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for et uddybende svar, kontakt venligst

Eksport og kundesøgning
Hvad er det første skridt, hvis jeg vil eksportere til Tyskland?

Inden du påbegynder din eksport til Tyskland anbefaler vi, at du undersøger markedet. Du bør som minimum være bekendt med dine konkurrenter, prisniveauet for et tilsvarende eller sammenligneligt produkt og udviklingen i forbruget samt trenden for netop dit produkt. Derudover kan det afhængigt af branchen være relevant at se på godkendelser eller lovmæssige krav.

Hvad er passende entry mode for din virksomhed i Tyskland dvs. hvordan kommer du ind på det tyske marked?

Entry mode for netop din virksomhed afhænger dels af potentialet på det tyske marked og den markedsposition du gerne vil opnå, dels af konkurrencesituationen og endeligt af den investering, som du er parat til at foretage i markedet. Hvis du ønsker at spille en mindre rolle på markedet med en lav investering kan en agent eller forhandler være den bedste løsning for dig. Søger du omvendt en stærkere position på markedet, og er du parat til at investere mere, kan entry mode være at stifte eget selskab.

En analyse af markedet vil kunne give dig et beslutningsgrundlag ift. entry mode.

Hvordan finder du navnene på relevante kunder og salgspartnere i Tyskland?

I Tyskland findes der ligesom i Danmark en række databaser, hvor man kan søge firmaer. Kompas og Creditreform er eksempler på databaser, hvor man gennem en abonnementsordning kan købe firmadata. I databaser som ”wer liefert was” (www.wlw.de) og ”wer zu wem” kan man gratis søge firmanavne opdelt i forskellige brancher.

Hvordan skaffer du kontakter og forretningsforbindelser i Tyskland?

Ved hjælp af marketingadresser indeholdende korrekte og pålidelige adresser samt navn på den rette kontaktperson.

Hvordan finder du frem til samarbejdspartnere og forhandlere i Tyskland?

Ved hjælp af marketingadresser indeholdende korrekte og pålidelige adresser samt navn på den rette kontaktperson.

Hvordan får du dine penge hjem fra debitor i Tyskland, i Europa og i den øvrige verden?

Ved hjælp af inkassoservice, hvor der sendes rykkerskrivelser ud, hvor man går den udenretslige vej og derefter evt. den retslige vej. Kunden bestemmer selv, hvor langt man går i forhold til debitor. For at undgå inkassosager, kan man indhente kreditoplysninger inden man indgår forretningsforbindelser. Så kender man på forhånd kunden og ved hvem man arbejder sammen med.

Hvordan kan du se, om din kunde er pålidelig, kreditværdig og har en kreditlimit?

Via kreditoplysninger modtager du en detaljeret analyse af debitor. Kreditoplysningerne indeholder bl.a. årsregnskaber, betalingsadfærd og associerede selskaber. Herefter kan du vurdere, om du ønsker at indgå en forretningsforbindelse.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for et uddybende svar, kontakt venligst vores eksperter indenfor erhvervsudvikling, salg, kreditoplysninger og inkasso:

Forretningskultur, sprog og markedsføring
Er der forskel på forretningskulturen i Danmark og i Tyskland?

Ja, det er der. Den tyske forretningskultur er forskellig fra den danske, specielt vedrørende hierarki, dresscode, konversation og måden, forhandlinger bliver ført på. Der er også forskelle på, hvordan tid, afstande, aftaler, ansvar og konkurrence opfattes.

Er der forskel på danske og tyske kunder?

Ligesom der er forskel på sprog og kultur, er der også forskel på menneskernes værdier, behov, lifestyle osv. Så det er en god idé at kende sin tyske målgruppe.

Hvad skal du være opmærksom på, når du skal til de første kundemøder i Tyskland?

I Tyskland er der som regel en forretningsmæssig dresscode ‑ passende påklædning vil i de fleste tilfælde være at komme i skjorte og jakkesæt. Nogle steder også med slips. Du kan forvente, at der skal tales tysk, og at man tiltaler hinanden med Hr/Fru, De og efternavn. Man går aldrig ind til et møde med en potentiel ny tysk kunde og siger „Hallo Peter“. Dine potentielle tyske kunder eller partnere forventer desuden, at du er velforberedt og kender dit budskab. Det er vores erfaring at tyskerne ift. indkøbsbeslutninger lægger stor vægt på funktionalitet og pris.

Kan jeg oversætte mine tekster med Google Translate?

Du kan bruge Google Translate som en ordbog eller for at få en ide om, hvordan teksten kan oversættes. Men du kan ikke stole på oversættelsesservicen. Programmet oversætter ord for ord, ofte forkert og tager ikke hensyn til kultur og kontekst.

Er det nødvendigt at have markedsføringsmateriale på tysk?

Ja, tyskerne opfatter det faktisk som useriøst, hvis det ikke er på tysk. Husk at tilpasse din markedsføring sprogligt og kulturelt ‑ tal tysk, bitte! Sproglige og interkulturelle kompetencer giver dig nye kunder.

Skal jeg have en tysk hjemmeside?

Det første skridt på vejen til det tyske marked er at blive set, og her er en tysk hjemmeside en god investering. Fagudtryk og talemåder skal give mening, sprog og indhold skal være korrekte og dine informationer skal være rettet mod tyske kunder.

Er der andet jeg skal tage hensyn til, når jeg kommunikerer i Tyskland?

Ja, lovgivningen kan afvige fra den danske. Et stort emne er beskyttelsen af personlige oplysninger og hvordan man må kontakte nye kunder. Men der er også regler om lovpligtige oplysninger, som skal overholdes på en tysk hjemmeside.

Er der store forskelle på reklamer, der kører i Danmark og Tyskland?

Der findes mange ligheder, men også landespecifikke forskelle. Når du laver reklamer, skal du være opmærksom på Tysklands kulturelle særheder (som f.eks. humor, traditioner o.l.).

Du ønsker en oversættelse af dine reklame- og marketingtekster til tysk. Hvad gør du?

Det er vigtigt, at undgå direkte oversættelser. Hvis man oversætter en tekst ord for ord, bliver det sjældent godt. Der kan være nogle vendinger, der giver mening på dansk, men ikke nødvendigvis giver mening på tysk, og alt for ofte opstår helt forkerte udsagn. Derfor skal en oversætter være fortrolig med talemåder og sprogbrug på både original- og målsproget. Af denne grund er det en rigtig god idé at få oversat teksterne af et tosproget reklamebureau. Også med hensyn til emnevalget er det nødvendigt at få talt med en ekspert. Således kan du f.eks. ramme den tyske målgruppe bedre med designet end med produktets lave priser.

I Danmark har du mest dine annoncer kørende på nettet. Er det også en god idé i Tyskland?

Tyskland er stadig et offline marked. Derfor har reklamer i aviser, blade m.m. en større betydning i Tyskland end i Danmark. Et reklamebureau med solidt kendskab til det tyske medielandskab hjælper dig med at finde de kanaler, der passer bedst til din målgruppe.

Er omkostninger for annoncer / reklamebudgettet i de to lande ens?

For at budgettet kan udnyttes effektivt, bør du som det allerførste klart og tydeligt definere, hvilken målgruppe du ønsker at tiltrække. At nå en hel masse mennesker kræver mange flere penge.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for et uddybende svar, kontakt venligst vores kommunikations- og reklamebureauer:

Selskabsstiftelse og kontrakter
Hvad koster det at stifte et GmbH i Tyskland?

Ved et almindeligt GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), som er den mest udbredte og an­er­kend­te sels­kabs­form, er den laveste indskudskapital 25.000,00 €. Stiftelsesomkostninger ved no­ta­ren andrager ca. 800,00 € og registreringsafgiften ved Handelsregister er 150,00 €.

Derudover kan der individuelt tilkomme rådgivningsomkostninger ved revisor og advokat.

Hvem kan blive administrerende direktør?

Enhver myn­dig fy­sisk person kan blive udpeget som administrerende direktør under fo­rudsætningen, at det ikke er personen forbudt at udøve erhverv eller handle i relation til an­part­ssels­ka­bets formål. Der kræves ik­ke specifike kva­li­fi­ka­tio­ner, med min­dre ak­ti­vi­te­ter­ne i sels­ka­bet kræver dette (f.eks. mes­ter­ti­tel ved håndværk).

Skal selskabet og direktøren have en adresse i Tyskland?

Et selskab skal have et tysk hjemsted. Direktøren/direktørene må gerne have en adresse i Dan­mark.

Skal et GmbH ha­ve en bes­ty­rel­se?

Nej – hvis sels­ka­bet de­ci­de­ret ønsker at indsætte en bes­ty­rel­se, kan det la­de sig gøre, men i prak­sis gøres det­te kun me­get sjældent. Bes­ty­rel­sen kan ik­ke teg­ne sels­ka­bet. Det skal teg­nes af di­rektionen..

Skal et GmbH ha­ve en for­ret­nings­kon­to i Tysk­land?

Nej – man må også vælge f.eks. en dansk kon­to.

Kan du opret­te sels­ka­bets kon­to, før du har været til et­a­ble­ring af virk­som­he­den hos en tysk no­tar?

Nej – vent til sels­ka­bet er stif­tet. Du kan ik­ke opret­te en kon­to for et sels­kab, der ik­ke ek­sis­te­rer end­nu.

Kan du et­a­ble­re et tysk GmbH di­gi­talt (som i Dan­mark på virk.dk)?

Nej – man skal bru­ge en tysk no­tar.

Hvor­for skal du møde op på et tysk no­tar­kon­tor for at et­a­ble­re et GmbH i Tysk­land?

Den tys­ke lov­giv­ning kræver den­ne pro­ce­du­re for et­a­ble­rin­gen af et GmbH.

Dit tys­ke GmbH flytter. Skal adres­seændringen re­gi­stre­res, og kan du selv gøre det­te di­gi­talt?

Ja – flytningen skal anmeldes til han­dels­re­gi­steret. Du kan ik­ke gøre det selv. Kon­takt en tysk no­tar.

Du vil luk­ke dit GmbH. Skal der en tysk no­tar ind over forløbet?

Ja!.

Hvad er et UG?

Et såkaldt UG (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) er et GmbH med en nedsat egen­ka­pi­tal på mindst 1,00 €. I erhvervslivet anses et UG som et mindre solidt selskab, således at det ge­ne­relt anbefales at stifte et GmbH.

Når du skal ud på det tys­ke mar­ked, kan du så ik­ke ba­re få di­ne dans­ke salgs- og for­ret­nings­be­tin­gel­ser over­sat til tysk og bru­ge dem?

Nej – der er an­dre reg­ler om for­ret­nings­be­tin­gel­ser i Tysk­land. Det an­be­fa­les at få dem tjek­ket af en tysk ad­vo­kat el­ler at få ad­vo­ka­ten til at la­ve no­gle nye, der sva­rer til den tys­ke lov.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for et uddybende svar, kontakt venligst vores advokater:

Skat og moms
Hvor høj er momsen i Tyskland?

19% og 7% på fødevarer, bøger og blade.

Skal der betales lønskat i Tyskland for en tysk medarbejder?

Ja, en medarbejder der bor og arbejder i Tyskland er skattepligtig i Tyskland af den del, der arbejdes i Tyskland.

Kan du få et tysk momsnummer samme dag du stifter selskabet?

Nej, det afhænger af myndighederne og tager ca. 4-5 uger.

Hvornår skal momsangivelserne i Tyskland være indsendt til Finanzamt?

Er du nystartet i Tyskland skal du indberette moms månedligt. Momsangivelserne og indbetalingen skal være på Finanzamts konto den 10. i den efterfølgende måned.

Kan man få forlængelse, og hvad skal man gøre?

Indgår momsindberetningen eller – betalingen for sent, skal der betales gebyrer for forsinkelse.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for et uddybende svar, kontakt venligst vores revisorer: